Choose Skin
Fix it Center สำนักความร่วมมือ

สรุปข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวร

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 เทศบาลตำบลรูสะมิแล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
 ศูนย์วัดวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
เพิ่มเติม...