ลำดับ ภาพศูนย์บริการ ชื่อศูนย์บริการ ซ่อม/ชิ้น สร้างอาชีพ พัฒนา จัดการข้อมูล
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ซ่อมบริการรถจักรยานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
84 0 0
ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนแบบถาวรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร(ประจำจังหวัด)
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ศูนย์ถาวรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ประจำจังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพสตึก
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรวิทยาลัยการอาชีพรามัน
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0
ศูนย์ซ่อมจักรยาน(กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก)
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
รอสถานศึกษา ส่งรายงานผล ในระบบ
0 0 0