ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำสั่งระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่งจังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน