ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

คำสั่งแต่งตั้งช่างชุมชน ผู้ประสานงาน วิทยากร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

คำสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

คำสั่ง ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแพร่
วิทยาลัยเทคนิคแพร่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

คำสั่ง Fix It Center
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

คำสั่ง ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

คำสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

คำสั่ง Fix it Center
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

คำสั่งปฏิบัติงาน fix it center
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

คำสั่งปฏิบัติงาน fix it center
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

คำสั่งเเต่งตั้งคณะดำเนินงานฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสตูล

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำสั่งมอบหมายหน้าที่
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

คำสั่งของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

คำสั่ง วช.นฐ.
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ขออนุมัตโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

คำสั่งดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาฯ(Fix it center) 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

คำสั่ง ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งระดับผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

คำสั่งแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

กำหนดการ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

คำสั่งตัวอย่าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

คำสั่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการfix it center
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคตราด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

คำสั่งดำเนินโครงการFix It Center ปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

คำสั่งดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

คำสั่งดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

คำสั่งอนุญาตไปราชการ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Fix it Center 043_2562
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

คำสั่ง Fix it Center06
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำสั่ง Fix it Center02
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำสั่ง Fix it Center03
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำสั่ง Fix it Center04
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำสั่ง Fix it Center01
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำสั่ง Fix it Center05
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

คำสั่งปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

คำสั่ง วษท.ลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

คำสั่งที่่ 004/2562
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

คำสั่งโครงการ Fix it center
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

คำสั่ง ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

คำสั่ง_ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน Fix it center
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

คำสั่งปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

คำสั่ง
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

คำสั่งที่่ 004/2562
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

คำสั่ง fix it 0018/2562
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

คำสั่ง fix it 0018/2562
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

คำสั่งไปราชการสร้างนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

คำสั่งดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

คำสั่งไปราชการพัฒนาต่อยอด
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

คำสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

แผนการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

คำสั่ง
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่งปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ึคำสั่ง Fix It
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

คำสั่ง Fix it center
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

คำสั่ง Fixit center วิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

คำสั่งการปฎิบัติงานระดับศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

คำสั่ง ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

คำสั่งผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยเทคนิคตาก

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

คำสังศูนย์ถาวรวิทยาลัยการอาชีพกาญบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

คำสั่ง โครงการ Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

คำสั่งปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

คำสั่งมาประเมินศูนย์ถาวร
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสตูล

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Fix it center
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา

คำสั่ง ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

คำสั้งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

คำสั่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

คำสั้งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

คำสั่ง วษท.ชุมพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

คำสั่งโครงการฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

คำสั่งปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

คำสั่งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

คำสั่งโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปี 2562
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

คำสั่งปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง

คำสั่งพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพแกลง

คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำสั่ง สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำสั่งโครงการ Fix it center 62
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

คำสั่งปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยเทคนิคตาก

คำสั่ง วษท.กระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

คำสั่งปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ขออนุมัติโครงการเเละคำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

คำสั่ง fix it centre
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

คำสั่ง ระดับสถานศึกษา ภารกิจซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

คำสั่งปฏิบัติงาน fix it center 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

คำสั่งปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

คำสั่ง วษท.กระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร