ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

คำสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

คำสั่ง ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำสั่งมอบหมายหน้าที่
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

กำหนดการ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

คำสั่งที่่ 004/2562
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

คำสั่งโครงการ Fix it center
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

คำสั่งที่่ 004/2562
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

คำสั่ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ึคำสั่ง Fix It
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยเทคนิคตาก

คำสั่งมาประเมินศูนยืถาวร
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสตูล

คำสั่งวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสตูล

คำสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Fix it center
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร