ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

คำสั่งอำเภอเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

คำสั่งระดับอำเภอ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

คำสั่งอำเภอแม่จริม
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนิน Fix it center
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำสั่ง
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

คำสั่งอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Fix it center (อำเภอ)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง