ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

หนังสือเชิญประชุม
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือรายงานยการประชุม
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

บันทึกขออนุญาตประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

คำสั่งไปราชการ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

คำสั่งระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รายงานผลการประชุม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด