ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

แบบสรุปตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ขอความกรุณาลงนามในคำสั่งอำเภอราชสาส์น
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

ขอเชิญประชุม (Fix it center)
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

คำสั่งไปราชการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

รูป
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

เอกสารโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

หนังสือเชิญเป็นประธานเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

หนังสือร่างคำสั่งอื่นๆ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หนังสือเชิญประธานพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

หนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากร
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือขอเปลี่ยนสถานที่ดำเนินกิจกรรม
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือรายงานแผนการออกโครงการฯ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือกำหนดพิธีเปิดศูนย์ฯ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือขออนุญาตดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ขออนุญาตผู้ปกครอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ขออนุญาตประชุมดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand ๔.๐)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ขอเวลาเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

หนังสือเชิญประธานพิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

แบบประเมินการดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ขอเชิญประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

คำกล่าวรายงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

คำกล่าวเปิดงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

หนังสือขอเข้าดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

แบบสำรวจ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

คำกล่าวเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ขอความความอนุเคราะห์ลงนาม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

โครงการขยายโอการ นายอำเภอเมือง
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

กำหนดการพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นายยกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

คำกล่าวเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

หนังสือเชิญร่วมเป็นประธานพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

บันทึกขออนุมัติโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

แบบประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ตารางปฏิบัติหน้าที่ Fix it center 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)

หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ขออนุญาตเชิญประชุม
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

โครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ Fix it center
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ขออนุญาตออกโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

หนังขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

คำกล่าวเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

กำหนดการพิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

หนังสือแจ้งเข้าพื้นที่ นายอำเภอไทรโยค
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

บันทึกข้อความขออนุญาตสำรวจพื้นที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

หนังสือขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

แบบสรุปผลการตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

กำหนดการพิธีเปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ครูท้องถิ่น
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ขอความอนุเคราะห์เชิญเป็นวิทยากร-Top Up
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

บันทึกข้อความขอเชิญประชุมTop Up
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ช่างชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

บันทึกข้อความขอรายงานผลการสำรวจ-TopUp
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

บักทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

โครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ตารางออกศูนย์ อบต.สารภี
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

แบบตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง

แบบตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง

แบบตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง

แบบตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง

บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ขอใช้สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

แบบตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

หนังสือแจ้งกำหนดการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

สรุปผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ใช้สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ใช้สถานที่ย้านโคกฮัง
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

เชิญนายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

รายชื่อผู็เข้าร่วมอบรม
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ประธานเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

รับสมัครช่างชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

โครงการ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

โครงการ Fix It
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

โครงการ Fix It
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

โครงการ Fix It
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

เชิญประชุม
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

สำเนาโครงการ+บันทึกอนุมัติ
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ตารางยานพาหนะ
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

แบบตรวจเยี่ยมและประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

แบบตรวจเยี่ยมและประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

แบบตรวจเยี่ยมและประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

แบบตรวจเยี่ยมและประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ขอเชิญประชุม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

แบบสรุปผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน 5 ท่าน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

แบบสรุปผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

หนังสือเชิญ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

หนังสือเชิญเป็นประธานเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

บันทึกข้อความ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

หนังสือขอเชิญประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

หนังสือแจ้งเข้าพื้นที่ อำเภอเมือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

หนังสือขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงนามในคำสั่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

หนังสือแจ้งเข้าพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

หนังสือขอใช้สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

โครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

แบบสรุปผลการตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

กำหนดการพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

คำสั่งโครงการฯ (เพิ่มเติม)
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ขออนุญาตประสานข้อมูลตามโครงการ Fix it Center
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

โครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

หนังสือเชิญเป็นประธานในพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

แผนดำเนินงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

กำหนดการพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

เอกสารโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

หนังสือเชิญนายก อบต.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

กำหนดการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

เอกสารขออนุญาตปฏิบัติงานในพื้นที่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

หนังสือเชิญร่วมในพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

คำกล่าวเปิดนายอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

แบบเสนอโครงการ Fix It Center 2562
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

รูปภาพประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

คำกล่าวพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง

โครงการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง

กำหนดการพิธีเปิด
วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ขออนุญาตเบิกค่าตอบแทนช่างชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

สูตรแกงมัสมั่นไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำกล่าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

เคอรี่พั๊ฟไส้ไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ขออนุญาตผู้ปกคอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ปั้นขลิบไส้ไก่หยองน้ำพริกเผา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

กำหนดการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำกล่าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ขออนุญาตผู้ปกคอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

สูตรแกงมัสมั่นไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ขออนุญาตเบิกค่าตอบแทนช่างชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

กำหนดการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

เคอรี่พั๊ฟไส้ไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ปั้นขลิบไส้ไก่หยองน้ำพริกเผา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ Fix it center 62
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

สรุปแบบตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

หนังสือออก
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

คำกล่าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

สูตรแกงมัสมั่นไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ขออนุญาตเบิกค่าตอบแทนช่างชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

กำหนดการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

เคอรี่พั๊ฟไส้ไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

หนังสือเชิญผู้ปกครอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ปั้นขลิบไส้ไก่หยองน้ำพริกเผา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ขอเชิญเป็นวิทยากร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ขอความอนุเคราะห์สถานที่
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำกล่าวเปิด
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

โครงการ Fix It
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำกล่าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ขออนุญาตเบิกค่าตอบแทนช่างชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

สูตรการทำเคอรี่พั๊ฟไส้ไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

กำหนดการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ขออนุญาติผู้ปกครอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

สูตรแกงมัสมั่นไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ปั้นขลิบไส้ไก่หยองน้ำพริกเผา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์