ข้อมูลไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

รูป
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

หนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากร
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือขอเปลี่ยนสถานที่ดำเนินกิจกรรม
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือรายงานแผนการออกโครงการฯ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หนังสือขออนุญาตดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ขออนุญาตผู้ปกครอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ขออนุญาตประชุมดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

รายงานการประชุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand ๔.๐)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ขอเวลาเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

หนังสือเชิญประธานพิธีเปิดโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

บันทึกขออนุมัติโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ตารางปฏิบัติหน้าที่ Fix it center 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)

บักทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

โครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ขอใช้สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

โครงการ Fix It
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ขอเชิญประชุม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

โครงการ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

โครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์