Choose Skin

ประกาศ...

เรียน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบการรายงานผล กรุณารายงานผลการจัดทำและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำทาง www.fixitcenter.org เพื่อสรุปผลจำนวนเครื่องพ่นละอองน้ำที่สถานศึกษา (อศจ.) จัดทำและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการให้สถานศึกษาต่อไปด้วยค่ะ
> ดาวน์โหลดหนังสือ รายงานผลการจัดสร้างนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
> ดาวน์โหลดหนังสือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

สรุปข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวร

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 ศูนย์ ตำบลสารภี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
 เทศบาลตำบลควนโพธิ์ วิทยาลัยการอาชีพตรัง
เพิ่มเติม...