Choose Skin

สรุปข้อมูลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวร

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 เทศบาลตำบลมะขาม วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
เพิ่มเติม...