ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนตลาดซื้อขายออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ท่านรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการฯ
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ท่านรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการฯ
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ท่านรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการฯ
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานโครงการฯ(ระดับอำเภอ)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานโครงการฯ(ระดับอำเภอ)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานโครงการฯ(ระดับอำเภอ)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานโครงการฯ(ระดับจังหวัด)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานโครงการฯ(ระดับจังหวัด)
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ประชุม สรุปผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ประชุมระดับจังหวัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
การประชุมระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
เชิญหน่วยงานร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
เชิญหน่วยงานร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวสุลัดดา บุญมี หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เข้าร่วมประชุมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
กาพการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมศููนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
กาพการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมศููนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
กาพการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมศููนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ภาพประชุม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ประชุมวางแผน fix it center
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ประชุมทีมงาน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ประชุมทีมงาน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บรรยากาศการประชุมศูนย์องค์การบรหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานเปิดการประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผอ.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ประชุมชี้แจงรายละเอียดของศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประชุมภาคีเครื่อข่ายเพื่อชี้แจงการทำงานของศูนย์ฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประชุม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
การประชุมเตรียมการดำเนินงานออกโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์อบต.น้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จัดสถานที่ประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประชุมเตรียมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ปรึกษาหารือกับกำนันตำบลม่วงกลวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปรึกษาหารือกับนายอำเภอกะเปอร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
การประชุมก่อนออกศูนย์จริง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ลงสำรวจพื้นที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ประชุมวางแผน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ประชุมวางแผน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ซ่อมสร้างวิทยาลัยการอาชีพจอมทองระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ประชุมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ประชุมร่วมกับ อบต. แสนตอ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ประชุมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ประชุมเตรียมการจัดโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ประชุมเตรียมการจัดโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ประชุมเตรียมการจัดโครงการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ประชุมคณะกรรมการ fixitcenter
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ประชุมคณะกรรมการ fixitcenter
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ภาพพิธีเปิดโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ประชุมคณะดำเนินงาน เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมความพร้อม ศูนย์ fix it center
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ประชุมเตรียมการออกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ประชุมเตรียมการออกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ประชุม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ประชุม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ประชุม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับอำเภอแหลมงอบ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
การประชุม การดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ประชุมแจ้งประชาสัมพันธ์จังหวัด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ประชุมคณะกรรมการระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
การประชุมมอบหมายหน้าที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
การประชุมในวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและพิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ประชุมเตรียมการออกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ประชุมเตรียมการออกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ประชุมเตรียมการออกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประชุมสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ประชุมสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ประชุมสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ภาพการประชุมการดำเนินงาน-Top Up
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ภาพการประชุมการดำเนินงาน-Top Up
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ภาพการประชุมการดำเนินงาน-Top Up
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การประชุม
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ประชุมเตรียมดำเนินโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ประชุมเตรียมดำเนินโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ประชุมก่อนการดำเนินโครงการ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและนโยบาย
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
การประชุมระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประชุมระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
การประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
การประชุมระดับวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประชุมและมอบเสื้อแก่คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประชุมเพื่อเตรียมการออกหน่วยพื้นที่
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
บุคลกรวิทยาลัยประชุมร่วมกันในการเตรียมงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
การประชุมประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
การประชุมประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
การประชุมของผู้ดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
การประชุมของผู้ดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
การประชุมของผู้ดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประชุมระดับวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ประชุมเตรียมงานพิธิเปิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
การประชุมหารือมอบหมายหน้าที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ประชุมระดับวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
คณะกรรมการดำเนินงานประชุมวางแผนกก่อนตั้งศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
คณะกรรมการดำเนินงานประชุม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประชุม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประชุมเพื่อเตรียมการปกิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ประชุมทีมช่างซ่อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ประชุมวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
การประชุม
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
การประชุม
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ประชุมเตรียมการดำเนินการออกศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
การประชุมระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ประชุมฝ่ายพัฒนาฯ งานโครงการพิเศษฯ ลงพื้นที่จัดโครงการ Fix it center 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ภาพประชุมเตรียมงานโครงการ Fix it center
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ภาพประชุมเตรียมงานโครงการ Fix it center
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ภาพประชุมเตรียมงานโครงการ Fix it center
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ประชุมนักเรียน เตรียมความพร้อม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
การประชุมโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
การประชุมโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ประชุมจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ประชุมอำเภอ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ประชุมสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ประชุมการเตรียมความพร้อม(fix it center)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ประชุมการเตรียมความพร้อม(fix it center)
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ชี้แจ้งกิจกรรมต่างๆ ในวันเปิดศูนย์ แจ้งวันเวลาในการเปิดศูนย์ และกิจกรรมการสอน ๑๐๘ อาชีพ แต่ละสาขาวิชาที่จะดำเนินกิจกรรมในการเปิดโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
แจ้งหัวหน้าสาขา และละสาขา หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ เพื่อแจ้งกิจกรรมโครงการ Fix it Center ในระห
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ประชุมระดับสถานศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
พัฒนาการ อบต.จอมศรี เสนอ วิชาชีพด้านการสร้างอาชีพ ในการทำขนม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การประชุมระดับอำเภอ ณ อบต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ถามเกี่ยวกับกิจกรรมสอนอาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
หัวหน้างานโครงการพิเศษ ชี้แจ้งข้อสงสัยต่างๆ ในการดำเนินแต่ละกิจกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
เกษตรอำเภอเชียงคานเข้าร่วมการประชุมระดับอำเภอ ณ อบต.จอมศรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุมระดับอำเภอ ณ อบต.จอมศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมการประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ประชุมระดับอำเภอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย นายเดชา พุทธมาตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กล่าวถึงความเป็นมาในโครงการพั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ประชุมระดับอำเภอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ประชุมอำเภอแม่ออน
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
กาประชุมระดับอำเภอ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ประชุมผู้นำชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ประชุม
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
การประชุมร่วมกับอบต.บึงพระ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
การประชุมระดับสถาานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
การประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การประชุมเตรียมความพร้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ประชุมเตรียมงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ประชุมเตรียมงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี