ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รับลงเบียน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
บริการบำรุงจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
บริการงานเชื่อม
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ซ่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ซ่อมช่างเชื่อม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ซ่อมช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
บริการงานเชื่อมเหล็ก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริการซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นักเรียนปฏิบัติการซ่อมพัดลม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ปฏิบัติการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ปฏิบัติการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
กิจกรรมซ่อม 9-10 กพ. 62
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กิจกรรมซ่อม 9-10 กพ. 62
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กิจกรรมซ่อม 9-10 กพ. 62
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กิจกรรมซ่อม 9-10 กพ. 62
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
นักเรียน นักศึกษา และช่างชุมชน บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก และเช็คระบบไฟฟ้า ให้แก่ชาวบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
การซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร พาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น ทำความสะอาดเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น ทำความสะอาดเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเคร่ือง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเปลี่ยน มุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเปลี่ยน มุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือน เช่น พัดลม เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นผลไม้ให้แก่ชาวบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมโทรทัศน์ให้แก่ชาวบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ซ่อมและเปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
รับบงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ให้บริการตรวจความพร้อมรถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นักเรียน นักศึกษาให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นักเรียน นักศึกษาให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นักเรียน นักศึกษาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นักเรียน นักศึกษาให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอกนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอกนิกส์ (TV)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ครู และนักศึกษาสาขางานยานยนต์ให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร และยานพาหนะ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ครู และนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ทีมบริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิส์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
บริการซ่อมรถจักรายนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
บริการซ่อมรถจักรายนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
บริการซ่อมรถจักรายนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
นักศึกษาแผนกไฟฟ้าดำเนินการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
นักศึกษาช่างยนต์ดำเนินการบริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต๋
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมทีวี
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
นักศึกษาช่างยนต์ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมรถยนต๋
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
บรรยกาศในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ประชาชนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น ศูนย์เทศบาลตำบลบึงเนียม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ให้กับประมาชนที่มาใช้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ภาพบรรยาการในการดำเนินกิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นักเรียนช่างอิเล็กทรอส์ ออกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
คณะกรรมการฝ่ายช่างยนต์ ดำเนินการซ่อมและให้คำแนะนำแก่ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
กิจกรรมการดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้า)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ช่างอิเล็กทรอส์ ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
สาขาวิชาช่างยนต์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
สาขาวิชาช่างกลโรงงานบริการรับคมอุปกรณ์ทุกชนิด
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
รถจักรยานยนต์ที่ได้รับการซ่อมและเปลี่ยนน้ำมั้นเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
นักเรียนและคณะครูดำเนินการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
การซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บริการซ่อมวิทยุ ทีวี เครื่องเสียง ฯลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
บริการซ่อมรถจักรยาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
เครื่องมือหน่วยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
โต๊ะรับลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รถรอรับบริการตรวจซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
การดำเนินกิจกรรมการซ่อม ฝ่ายทีมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ดำเนินการซ่อม ตรวจเช็ค ระบบ โทรทัศน์ที่ชุมชนนำมาซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นักเรียนนักศึกษาให้บริการรับการซ่อมและให้คำแนำแนะแก่ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมการซ่อม ฝ่ายทีมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมการซ่อม ฝ่ายทีมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมการซ่อม ฝ่ายทีมช่างยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ช่างยนต์กำลังซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ผู้มารอรับบริการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบการพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก"
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก"
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างยนต์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างยนต์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างยนต์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมรถนจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมโทรทัศน์ที่จมน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ศูนย์ชุมชนบ้านมะม่วงขาว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
แผนกวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์ซ่อมเครื่องใช้อิเล้กทรอนิกส์ในบ้านเรือน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
แผนกวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์ซ่อมเครื่องใช้อิเล้กทรอนิกส์ในบ้านเรือน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
แผนกวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์ซ่อมเครื่องใช้อิเล้กทรอนิกส์ในบ้านเรือน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องมือทางเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
รับลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ดำเนินการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ดำเนินการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ดำเนินการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คณะทีมงานออกช่วยเหลือประชาชน ณ ตำบลนาไม้ไผ่
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คุณครูและนักเรียน นักศึกษาดำเนินการซ้อม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนประสานงานกับเจ้าของพื้นที่
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
รับลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คณะครูและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยาเข้าพื้นที่ให้บริการ ณ อบต.นาไม้ไผ่
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพไชยาออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ซ่อมและติดตั้งจานดาวเทียมให้ผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
นักเรียน นักศึกษากำลังซ่อมลำโพง
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
นักเรียน นักศึกษากำลังซ่อมพัดลม
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
นักเรียน นักศึกษากำลังซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
นักเรียน นักศึกษากำลังซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ซ้อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ซ้อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ซ้อมจักรยายนต์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ศูนย์ซ่อมสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภับช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ศูนย์ซ่อมสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภับช่างยนต์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ศูนย์ซ่อมสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภับช่างอิเล็กทรอนิก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ซ่อมเครื่องซักผ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ซ่อมตู้เย็น
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ซ่อมระบบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เช็คระบบไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติงานซ่อมช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปฏิบัติงานซ่อมช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปฏิบัติงานซ่อมช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปฏิบัติงานซ่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ซ่อม มอเตอร์​ไซด์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
นักเรียน นักศึกษา ให้บริการซ่อมรถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นักเรียน นักศึกษา ให้บริการซ่อมรถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ร่วมถ่ายภาพการบริการซ่อมบำรุงรถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
บรรยากาศการให้บริการศูนย์ซ่อมแกประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
บรรยากาศการให้บริการศูนย์ซ่อมแกประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
บรรยากาศการให้บริการ ณ ที่ทำการชุมชนบูรพา
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
บรรยากาศการให้บริการ ณ ที่ทำการชุมชนเกคุแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด