ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

บริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
บริการซ่อมจักรยานยนต์ ณ หลังตลาดเจริญนคร 55
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมจักรยานยนต์ ณ หลังตลาดเจริญนคร 55
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ ณ หลังตลาดเจริญนคร 55
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ ณ หลังตลาดเจริญนคร 55
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ หลังตลาดเจริญนคร 55
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ หลังตลาดเจริญนคร 55
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ภารกิจซ่อม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ คลองกระทา
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจซ่อม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ คลองกระทา
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจซ่อม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ คลองกระทา
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจซ่อม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ วัดกระทิงทอง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจซ่อม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ วัดกระทิงทอง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจซ่อม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ ตาเรืองล่าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ภารกิจซ่อม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ ตาเรืองล่าง
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ลงทะเบียนการรับซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ทีมบริการซ่อม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการซ่อม แผนกวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการซ่อม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ปฎิบัติงานซ่อมอุปกรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ครูและนักศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ครูและนักศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ครูและนักศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
บริการที่บ้านซ่อมกอก
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บริการที่บ้านซ่อมกอก
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บริการที่บ้านซ่อมกอก
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บริการที่บ้านซ่อมกอก
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ทีมธุรการ บริการที่บ้านซ่อมกอก
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บริการที่บ้านโคกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บริการที่บ้านโคกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ทีมธุรการ บริการที่บ้านโคกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บริการที่บ้านโคกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการตรวจเชคและซ่อมรถจักรยานยนต์ของแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
บริการงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บริการงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมบริการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้ประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริการซ่อมให้ประชาชนในเขตตำบลวัดจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
การให้บริการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การให้บริการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การให้บริการแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การให้บริการแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การให้บริการแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การให้บริการแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การให้บริการแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การให้บริการแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
การให้บริการแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ครูและนักเรียนให้บริการซ่อมอุปกรณ์แก่ประชาชนผู้รับบริการ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
บริการซ่อมแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุดบริการบ้านสันถนนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุดบริการบ้านสันถนนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุดบริการบ้านสันถนนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างยนต์ จุดบริการบ้านสันถนนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างยนต์ จุดบริการบ้านสันถนนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างยนต์ จุดบริการบ้านสันถนนใต้
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุดบริการบ้านแม่ข้าวต้ม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุดบริการบ้านแม่ข้าวต้ม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างยนต์ จุดบริการบ้านแม่ข้าวต้ม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมแผนกช่างยนต์ จุดบริการบ้านแม่ข้าวต้ม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมหม้อหุงข้าง
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
บริการซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
บริการซ่อมรถจักรยายนยนต์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
บริการซ่อมวิทยุ
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
บริการซ่อมพัดลม
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
บริการผ่าเครื่องรถไถเดินตาม
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
บริการผ่าเครื่องรถไถเดินตาม
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
บริการซ่อมเครื่องมือการเกษตร
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซด์
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
บริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
บริการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ปฏิบัติงานซ่อม อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ปฏิบัติงานซ่อม รถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปฏิบัติงานซ่อม รถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปฏิบัติงานซ่อม รถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปฏิบัติงานซ่อม โทรทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปฏิบัติงานซ่อม พัดลม
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ให้บริการกับชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ให้บริการกับชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ให้บริการกับชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ให้บริการกับชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
การตรวจเช็คสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ครู และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
บริการซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประชาชนชาวบ้านปลาค้าวมาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
นักเรียนบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
นักเรียนบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
นักเรียนบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
บริการถ่ายนำ้มันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ช่างไฟฟ้า ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ช่างไฟฟ้า ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ช่างยนต์ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ยานพาหนะ และอุปกรณ์ทางการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ช่างยนต์ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ยานพาหนะ และอุปกรณ์ทางการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีเปิดศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน และนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ส่งมอบอุปกรณ์คืนผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รับงานคืน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
รับลงทะเบียนใบรับซ่อม จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ซ่อมรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ทางการเกษตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
รับลงทะเบียนใบรับซ่อม จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
บริการซ่อมบำรุงรักษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมช่างยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมช่างยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ภาพการปฏิบัติงานทีมซ่อม (คอมพิวเตอร์)
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ภาพการปฏิบัติงานทีมซ่อม (ช่างไฟฟ้า)
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ภาพการปฏิบัติงานทีมซ่อม (ช่างยนต์)
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมเสร็จแล้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ทำความสะอาดเครื่องมือหลังใช้งาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ทีมซ่อมบำรุงทาสีจริง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
นักศึกษาจิตอาสาทาสีรอบอุโบสถ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
นักศึกษาจิตอาสาขูดสีเดิมที่ลอกออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ขั้นตอนการฉีดทำความสะอาดก่อนลงสี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ขั้นตอนการป้องกันสีกระเด็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ทีมปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
การตรวจเยี่ยมจากหน่วนงานสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ซ่อมเครื่องเล่น CD
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
บรรยายการโดยรอบ
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รับส่งมอบงานให้ผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
บริการตรวจเช็คลมยางรถยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีร่วมมือกันซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองจารึก ศิลป์สวัสดิ์ ลงมือซ่อมโทรทัศน์ด้วยตนเอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นักเรียนช่วยกันซ่อมอุปกรณ์ที่ประชาชนนำมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
บรรยากาศในศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อซ่อมเครื่องไช่ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ทีมงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึกศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ลงทะเบียนบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
นักศึกษาแผนกช่างยนต์ บริการซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นักเรียนแผนกไฟฟ้ากำลัง บริการซ่อมพัดลม
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
บริการซ่อมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
บริการซ่อมประเภทช่างยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งมอบมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมสุขภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมสุขภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ทีมงานเข็มแข็ง ครับ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
นกมาเหยียบคันสตาร์ทกะติดครับ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
รองผู้อำนวยการลงมือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อำนวยการลงมือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติการในศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ภาพนักเรียนกำลังซ่อมพัดลม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ภาพนักเรียนกำลังซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ภาพนักเรียนกำลังซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ช่างไฟฟ้าซ่่อมได้ครับ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ช่างยนต์ สู้ๆ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ช่างอิเล็กฯ ยินดีให้บริการครับ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ภาพการซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพการซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ตรวจ เช็ค ซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ตรวจ เช็ค ซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ตรวจ เช็ค ซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ตรวจ เช็ค ซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ทีมปฏิบัติงานซ่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ทีมปฏิบัติงานซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ทีมปฏิบัติงานซ่อมช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ภารกิจซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ช่างชุมชนเรียนรู้การซ่อมบำรุง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ภารกิจซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ซ่อมสุขภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
การปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
บริการซ่อมมุ่งลวดโดยนักศึกษาแผนกช่างเชื่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
บริการซ่อมช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า นำโดยครูและนักเรียน สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
บริการซ่อมช่างอิเล็กฯ โดยครูและนักเรียน จากสาขาวิชาอิเล็กฯวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
บริการซ่อมช่างไฟฟ้า โดยครูและนักเรียน จากสาขาวิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ปฏิบัติงานซ่อม อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ปฏิบัติงานซ่อม อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
งานซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ซ่อมตู้พระบริจาค
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
รับบริการเชื่อมรถเข็น
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ปฏิบัติงานซ้อมโทรทัศน์โดยทีมงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ซ่มออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คสภาพรถ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
บริการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมอุปกรณ์การเกษตร ยานพาหนะ เป็นต้น
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
บริการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมอุปกรณ์การเกษตร ยานพาหนะ เป็นต้น
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
บริการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมอุปกรณ์การเกษตร ยานพาหนะ เป็นต้น
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ปฏิบัติงานซ่อมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ภารกิจที่ 1 ซ่อม โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภารกิจที่ 1 ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย นักศึกาาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภารกิจที่ 1 ซ่อม จักรยานยนต์ โดยนักศึกษาแผนกวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ปฏิบัติงานซ่อมแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ปฏิบัติงานซ่อมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
การให้บริการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
การให้บริการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ส่งมอบอาคารที่ใส่ฝ้าเรียบร้อย ของแผนกช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
เริ่มขึ้นโครงสร้างถังขยะชุมชน ของแผนกช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
เตรียมเหล็กสำหรับสร้างถังขยะรักษ์โลก ของแผนกช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ส่งมอบถังขยะรักษ์โลกให้กับชุมชน ของแผนกช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ก่อ่นที่จะทำการติดฝ้าเพดานห้องที่ทำการชุมชนบ้านคลองทราย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ส่งมอบรถที่ซ่อมเสร็จแล้วของแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
รถรอซ่อมของแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมเสร็จแล้วให้ผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ฝ่ายช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์กำลังซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
บริการซ่อม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานบริการด้านการซ่อมโดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
การซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
การซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ส่งมอบของให้กับผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
การให้บริการของแผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
การให้บริการซ่อมของแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
การให้บริการของแผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ติดตั้งฝ้าให้กับสำนักงานตำบล แผนกก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
บริการซ่อม TV
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ออกบริการซ่อมวันแรก บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
กิจกรรมซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
กิจกรรมซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
กิจกรรมซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
เปลี่ยนยางล้อรถ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ตรวจเช็ครถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจเช็ครถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจเช็ครถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจเช็ครถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจเช็ครถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ซ่อมแซมพัดลม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ตรวจเช็ครถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจเช็ครถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
รับลงทะเบียน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้พร้อมใช้งาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนให้สามารถกลับมาใช้งานได้
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการซ่อมผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการซ่อมผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ทิมซ่อมจักยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทิมซ่อมจักยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
บริการซ่อมผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ตรวจเซ็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทีมงานช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ปฏิบัติงานซ้อมโทรทัศน์โดยทีมงานช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ทีมปฏิบัติงานช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ปฏิบัติงานซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ผู้นำชุมชนรับมอบงานซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ตรวจเช็คยานพาหนะ
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
บริการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องไช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องไช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ช่างซ่อมเครื่องไช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ทีมงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ประชาชนลงทะเบียนเพื่อนำอุปกรณ์เครื่องใช้มาซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ภารกิจซ่อม ณ บ้านโนนงาม ต.โนนสมบรูณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ภารกิจซ่อม ณ บ้านสวนสวรรค์ ต.โนนสมบรูณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ภารกิจซ่อม ณ บ้านสวนสวรรค์ ต.โนนสมบรูณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปฏบัติงานซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ปฏิบัติงานซ้อมเครื่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ทีมช่าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ทีมช่าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ทีมช่าง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ซ่อมรถจักรยนยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
งานซ่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
งานซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
งานซ่อมช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการให้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ซ่อมรถจักรยนยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ประธานและผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแผนกยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ประธานและผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแผนกไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ประธานและผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ซ่อมเครื่องซักผ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ซ่อมเครื่องซักผ้า
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
เช็คสภาพรถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
เช็คสภาพรถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
เช็คสภาพรถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
-
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ปฏิบัติงานซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านที่มาขอรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ปฏิบัติการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์ไฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ปฏิบัติงานซ่อมด้านยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
บริการเปลี่ยนตาข่ายและซ่อมแซมมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
บริการตรวจเช็คสภาพและลงวินโด้คอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
บริการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร และยานพาหนะ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
บริการซ่อมอุปกรณ์ให้กับประชาชน อำเภอวังม่วง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
บริการซ่อมอุปกรณ์ให้กับประชาชน อำเภอวังม่วง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
พิธีเปิดศูนย์โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
ประชาชนมารับการบริการ Fix It Center ณ อบต.ดูนสาด หมู่ 1
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ออกบริการ Fix It Center ณ อบต.ดูนสาด หมู่ 1
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
บริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ครู และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ครู และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
ทีมซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ทีมซ่อมช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ทีมซ่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ทีมไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมช่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ส่งมอบงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
การลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
การซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
การซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ครู นักเรียน นักศึกษา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับผู้มารับบริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจซ่อมร่วมถ่ายภาพการให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ซ่อมสุขภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมสุขภัณฑ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
งานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
งานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
งานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
รถมอเตอร์ไซต์ที่เข้ารรับบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
รับลงทะเบียนกิจกรรมสร้างและพัฒนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
รับลงทะเบียนงานซ่อมทุกชนิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรค ลมยาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรแก่ประชาชนที่มารับบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรแก่ประชาชนที่มารับบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรแก่ประชาชนที่มารับบริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
การตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิส์
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ภารกิจซ่อม วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ คลองกะทา
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เปิดศูนย์บริการFixit ตำบลแงง
วิทยาลัยการอาชีพปัว
เปิดศูนย์บริการFixit ตำบลแงง
วิทยาลัยการอาชีพปัว
เปิดศูนย์บริการFixit ตำบลแงง
วิทยาลัยการอาชีพปัว
คณะครูและนักเรียนนักศึกษาส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ครู และนักเรียน นักศึกษา บริการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ อย่างเต็มความสามารถ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
นักเรียน นักศึกษา บริการตรวจเช็ครถยนต์และแนะนำวิธีการบำรุงรักษารถยนต์ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ครู และนักเรียน นักศึกษา บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องยนต์การเกษตรให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ด้วยความตั้งใจ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ทีมบริการซ่อม แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการซ่อม แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ทีมบริการซ่อม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
นักศึกษาปฏิบัติการซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
รับลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ซ่อมตู้เย็น
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจเช็คสภาพรถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (โทรทัศน์)
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจเช็คสภาพรถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
จุดตรวจเช็ค
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ตรวจซ่อมสภาพรถ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
จุดลงทะเบียนทีมซ่อมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
ปฏิบัติงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
การส่งมอบงานซ่อมแล้ว
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การบริการซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
บริการซ่อมช่างอิเล้กทรอกนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
นักศึกษาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก อุปกรณ์ทางการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
นักศึกษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
การบริการช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ส่งมอบมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บริการซ่อมช่างอิเล้กทรอกนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ซ่อมจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บริการซ่อมแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ซ่อมจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บริการซ่อมแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ส่งมอบรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
จุดรับบริการของช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
จุดบริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
จุดบริการซ่อมของช่างไฟ
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ทีมงานซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
การบริการซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การบริการเชื่อมช่างเทคนิดพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การบริการซ่อมช่างเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การบริการซ่อมแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
งานซ่อมบำรุง
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ลงทะเบียนซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
บริการซ่อมเปลี่ยนผ้ามุ้งลวด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมการให้บริการและผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังปฏิบัติงานซ่อมเครื่อใช้ไฟฟ้เาในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
นักศึกษากำลังซ่อมเครื่องเสียง
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ภาพซ่อมอุปกรณ์ ICT
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภาพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภาพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภาพซ่อมรถจักรยานยนต?์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
ภาพซ่อมรถจักรยานยนต?์
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
บริการซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
บริการซ่อมช่างอิเล้กทรอกนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การบริการซ่อมแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การบริการซ่อมแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
บริการซ่อมแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ซ่อม มอเตอร์​ไซด์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ซ่อม มอเตอร์​ไซด์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นักศึกษาปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ภาพกิจกรรมซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ภาพกิจกรรมซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ภาพกิจกรรมซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
สิ่งของที่นำมาซ่อมจะมีการจัดลำดับเลขที่การซ่อมและมีรายละเอียดของอาการเสียติดไว้ที่สภาพสิ่งของแต่ละชนิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานซ่อมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้การควบคุมของคณะครู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ร่วมกับ ช่างชุมชน ปฏิบัติงานซ่อมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ช่างชุมชนร่วมปฏิบัติงานซ่อมในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ปฏิบัติงาน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ปฏิบัติงาน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ปฏิบัติงาน ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ปฏิบัติงาน ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
การบริการซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
การบริการช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร (ช่างบยนต์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เช็คระบบไฟท้าย
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ เปลี่ยน-ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ให้บริการซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
บริการถ่ายนำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ซ่อมเครื่องตัดหญ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นร. สาขาวิชาไฟฟ้าซ่อมหม้อหุงข้าว
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
นร. ซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
นร. ซ่อมรถมอเตอร์ไซต์
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
บริการซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
บริการซ่อม ให้ชาวบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
บริการซ่อม ให้ชาวบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ภาพการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ภาพการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
บริการถ่ายนำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นักเรียนทำการซ่อมโทรทัศให้กับผู้มารับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นักเเรียนทำการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยมีครูควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นักเรียนทำการเปลี่ยนน้ำมัน้ครื่องให้กลับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ปฏิบัติงาน ซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
รับลงทะเบียนผู้มาใช้บริการศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริกาารซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริกาารซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริกาารซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
การให้บริกาารซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
รับลงทะเบียนผู้มาใช้บริการศูนย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
ทีมซ่อมแผนกช่างเชื่อมโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ทีมซ่อมแผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ทีมซ่อมแผนกช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ทีมซ่อมแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ปฏิบัติงานซ่อม อบต.โคกกลอย 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ปฏิบัติงานซ่อม อบต.โคกกลอย 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติงานซ่อม อบต.ท่าอยู่ 3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ปฏิบัติงานซ่อม อบต.ท่าอยู่ 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ปฏิบัติงานซ่อม อบต.ท่าอยู่ 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ปฏิบัติงาน ซ่อม ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิส์
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
บริการปฏิบัติซ่อมช่างเทคนิดพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
บริการซ่อมช่างอิเล้กทรอกนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ซ่อมเครื่องตัดหญ้า
วิทยาลัยการอาชีพลอง
ซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพลอง
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
บริการแปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
แผนกซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
แผนกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
แผนกซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
แผนกช่างยนต์ : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ลงทะเบียนเข้ารับการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาพซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ทีมภารกิจซ่อมออกให้บริการ บ้านหนองแสง บ้านหนองตูม และบ้านแสงเจริญ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ทีมภารกิจซ่อมออกให้บริการ บ้านหนองแสง บ้านหนองตูม และบ้านแสงเจริญ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ทีมภารกิจซ่อมออกให้บริการ บ้านหนองแสง บ้านหนองตูม และบ้านแสงเจริญ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประธานเยื่ยมการบริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
บรรยากาศการให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
บรรยากาศการให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
บรรยากาศการให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
นักเรียนร่วมตรวจเช็คสวิตส์ไฟหลุด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทีมปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
แผนกช่างเชื่อม ซ่อม และทาสีสนามเด็กเล่น
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกช่างเชื่อม ซ่อม และทาสีสนามเด็กเล่น
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกช่างเชื่อม ซ่อม และทาสีสนามเด็กเล่น
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกช่างเชื่อม ซ่อม และทาสีสนามเด็กเล่น
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกช่างเชื่อม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
แผนกคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ช่างไฟฟ้า โครงการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ช่างยนต์ โครงการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ช่างอิเล็กทรอนิส โครงการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
แผนกช่างกลโรงงานบริการลับคมตัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
แผนกช่างเชื่อม ซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
การปฏิบัติงานสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
การปฏิบัติงานสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
การปฏิบัติงานสาขาวิชายานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
บริการซ่อมมอเตอร์ไซด์
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
แผนกวิชาช่างยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างยนต์ทำเบรกมือ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมวิทยุ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมหม้อหุงข้าว
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมเครื่องซักผ้า
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างยนต์ซ่อมไฟเลี้ยวหน้า
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างยนต์ซ่อมไฟหน้าปัด
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมวิทยุ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมพัดลม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมเครื่องซักผ้า
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมกบไสไม้
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
งานซ่อมเทคนิคคอมฯ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
แผนกช่างยนต์ทำความสะอาดกรอง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
แผนกวิชาช่างยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
งานซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งานซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมลำโพง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
การทำบัญชีครัวเรือน
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมวิทยุ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
งานซ่อมเทคนิคคอมฯ
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมพัดลม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมพัดลม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ทีมซ่อมโดยภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ทีมซ่อมโดยภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
บริการซ่อมเครื่องเครื่องใช้อิเล็กทรินิกส์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (ช่างไฟ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (ช่างอิเล็ก)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
บริการซ่อมมอเตอร์ไซค์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมมอเตอร์ไซค์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมมอเตอร์ไซค์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
นักเรียน นักศึกษา ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ทีมซ่อมแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ทีมซ่อมแผนกอิเล้กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ทีมซ่อมแผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ภาพประชาสัมพันธ์ออกหน่วย fit it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
แผนกไฟฟ้าออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
แผนกช่างยนต์ออกบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะเยี่ยมชมภารกิจซ่อมศูนย์ fix it center
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
อาจารย์เเละนักศึกษาปฏิบัติการซ่อมเลื่อยตัดไม้
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
นักศึกษาปฏิบัติการซ่อมเลื่อยตัดไม้
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ภาพรวมทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างไฟซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม พัดลมแอร์ ให้ผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ร่วมถ่ายภาพร่วมช่างชุม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการซ่อม วิทยุ ทีวีให้ผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างไฟซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม กระติกน้ำร้อน ให้ผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างไฟซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม ให้ผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการซ่อม วิทยุ ทีวีให้ผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการซ่อม วิทยุ ทีวีให้ผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างไฟซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม ให้ผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการซ่อม วิทยุ ทีวีให้ผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างยนต์ถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
งานซ่อมของช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
งานซ่อมของช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
การให้บริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
การบำรุงรักษาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนกช่างยนต์ซ่อมเครื่องตัดหญ้าให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
แผนกช่างไฟซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม ให้ผู้ใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นักเรียนนักศึกษาพร้อมครูอาจารย์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนนำมาใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ปฏิบัติงานซ่อม พัดลม
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
งานซ่อมของช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
งานซ่อมของช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
งานซ่อมของช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
แผนกช่างไฟฟ้า บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เครื่องดูดฝุ่น พัดลม เครื่องปั่น ฯลฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
งานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
งานซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
การบริการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
การบริการซ่อมเครื่องยนต์และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
บริการซ่อมแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ปฏิบัติงานซ่อมแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ปฏิบัติงานซ่อมแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ปฏิบัติงานซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
เครื่องมือปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
หน่วยบริการช่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ออกบริการซ่อมให้กับประชาชนตามหมู่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ออกบริการซ่อมให้กับประชาชนตามหมู่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ออกบริการซ่อมให้กับประชาชนตามหมู่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ออกบริการซ่อมให้กับประชาชนตามหมู่บ้าน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ตรวจเยี่ยม
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิส์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
แผนกช่างยนต์ บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
แผนกเทคนิคพื้นฐานบริการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นักเรียนให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตราด
การปฏิบัติงานสาขาวิชายานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
การปฏิบัติงานสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
การปฏิบัติงานสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ซ่อมรถจักยานยน
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
ปฏิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นักเรียนให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคตราด
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ฝ่ายซ่อมแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ฝ่ายซ่อมแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ฝ่ายซ่อมแผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ฝ่ายซ่อมแผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ฝ่ายซ่อมแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ฝ่ายซ่อมแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
ปฏิบัติงาน ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ท่านผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังส่งมอบเครื่องซักผ้าที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
บริการซ่อม แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
บริการซ่อม แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
บริการซ่อม แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
ภาพบรรยากาศการซ่อม ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพบรรยากาศการซ่อม ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพบรรยากาศการซ่อม ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานให้บริการรับคมมีดและอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
งานซ่อมพัดลม
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
งานซ่อมตู้เย็น
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
บริการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมเสื้อผ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมเสื้อผ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการซ่อมเสื้อผ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
บริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ภาพรับมอบงานซ่อมให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพปฏิบัติงานซ่อมรถจักรยานให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพปฏิบัติงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพปฏิบัติงานซ่อม ณ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพปฏิบัติงานซ่อม ณ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ประชาชนนำเครื่องใช้ในครัวเรือนมาซ่อมเป็นจำนวนมาก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัย
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ศาลาประชุมหมู่ 14 บ้านควนใหม่ ต.ุทุ่งหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ศาลาประชุมหมู่ 14 บ้านควนใหม่ ต.ุทุ่งหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ศาลาประชุมหมู่ 14 บ้านควนใหม่ ต.ุทุ่งหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
บริการซ่อมช่างไฟฟ้าครับ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
บริการซ่อมช่างยนต์ครับ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
บริการซ่อมช่างไฟฟ้าครับ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
แผนกช่างยนต์บริการซ่อมให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์บริการซ่อมให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
แผนกช่างไฟฟ้ากำลังบริการซ่อมให้กับประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ซ่อมแซมเสื้อผ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการซ่อมบำรุง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ส่งมอบงาน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อม เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อม เปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บริการซ่อมเครื่องช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
หน้าศูนย์ อบต.หนองปากโลง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ซ่อม 3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ซ่อม 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ซ่อม1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เปิดบริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ยกเครื่องซักผ้าที่ชำรุดมาซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเลย
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเลย
ศูนย์ปากชม
วิทยาลัยเทคนิคเลย
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
พิธีเปิดโครงการFix it center
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รับลงทะเบียนบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รับลงทะเบียนบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รับลงทะเบียนบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รับลงทะเบียนบริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ตรวจสอบและเช็คสภาพรถให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ตรวจสอบและเช็คสภาพรถให้กับประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ครูและนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ครูและนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ครูและนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ซ่อม เครื่องซักผ้า,พัดลม,ตู้เย็น
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ครูและนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ซ่อม เครื่องซักผ้า,พัดลม,ตู้เย็น
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ครูและนักเรียนแผนกอิเล็กซ่อม ทีวี,วิทยุ,vcd
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ครูและนักเรียนแผนกอิเล็กซ่อม ทีวี,วิทยุ,vcd
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
นักศึกษาปฏิบัติการซ่อมเครื่องเเปลงไฟรถยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
นักศึกษาปฏิบัติการเปลี่ยนเช็คระบบไฟเเละเปลี่ยนไฟท้าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
นักศึกษาปฏิบัติการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ วันที่ 19 กพ 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
บรรยากาศการดำเนินโครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
รับลงเบียน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
บริการบำรุงจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
บริการงานเชื่อม
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ซ่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ซ่อมช่างเชื่อม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ซ่อมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ซ่อมช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
บริการงานเชื่อมเหล็ก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริการซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นักเรียนปฏิบัติการซ่อมพัดลม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ปฏิบัติการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ปฏิบัติการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
กิจกรรมซ่อม 9-10 กพ. 62
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กิจกรรมซ่อม 9-10 กพ. 62
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กิจกรรมซ่อม 9-10 กพ. 62
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กิจกรรมซ่อม 9-10 กพ. 62
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
นักเรียน นักศึกษา และช่างชุมชน บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คเบรก และเช็คระบบไฟฟ้า ให้แก่ชาวบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
การซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร พาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น ทำความสะอาดเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น ทำความสะอาดเครื่องยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เป่ากรองลดควัน ลดฝุ่น
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเคร่ือง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเปลี่ยน มุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเปลี่ยน มุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือน เช่น พัดลม เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นผลไม้ให้แก่ชาวบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมโทรทัศน์ให้แก่ชาวบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ซ่อมและเปลี่ยนมุ้งลวด
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
รับบงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ให้บริการตรวจความพร้อมรถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นักเรียน นักศึกษาให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นักเรียน นักศึกษาให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นักเรียน นักศึกษาให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นักเรียน นักศึกษาให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอกนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอกนิกส์ (TV)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ซ่อมเครื่องยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การใช้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ครู และนักศึกษาสาขางานยานยนต์ให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร และยานพาหนะ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ครู และนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ทีมบริการซ่อม
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิส์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
บริการซ่อมรถจักรายนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
บริการซ่อมรถจักรายนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
บริการซ่อมรถจักรายนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
นักศึกษาแผนกไฟฟ้าดำเนินการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
นักศึกษาช่างยนต์ดำเนินการบริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต๋
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมทีวี
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
นักศึกษาช่างยนต์ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมรถยนต๋
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
บรรยกาศในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ประชาชนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น ศูนย์เทศบาลตำบลบึงเนียม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ให้กับประมาชนที่มาใช้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ภาพบรรยาการในการดำเนินกิจกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นักเรียนช่างอิเล็กทรอส์ ออกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้บริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
คณะกรรมการฝ่ายช่างยนต์ ดำเนินการซ่อมและให้คำแนะนำแก่ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
กิจกรรมการดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้า)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ช่างอิเล็กทรอส์ ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
สาขาวิชาช่างยนต์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
สาขาวิชาช่างกลโรงงานบริการรับคมอุปกรณ์ทุกชนิด
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ซ่อมจักรยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
รถจักรยานยนต์ที่ได้รับการซ่อมและเปลี่ยนน้ำมั้นเครื่อง
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
นักเรียนและคณะครูดำเนินการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
การซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บริการซ่อมวิทยุ ทีวี เครื่องเสียง ฯลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
บริการซ่อมรถจักรยาน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ภาพการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
เครื่องมือหน่วยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
โต๊ะรับลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รถรอรับบริการตรวจซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
การดำเนินกิจกรรมการซ่อม ฝ่ายทีมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ดำเนินการซ่อม ตรวจเช็ค ระบบ โทรทัศน์ที่ชุมชนนำมาซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นักเรียนนักศึกษาให้บริการรับการซ่อมและให้คำแนำแนะแก่ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมการซ่อม ฝ่ายทีมช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมการซ่อม ฝ่ายทีมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมการซ่อม ฝ่ายทีมช่างยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ช่างยนต์กำลังซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปฎิบัติงานซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
งานตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ผู้มารอรับบริการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ออกบริการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบการพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก"
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก"
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างยนต์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างยนต์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
แผนกวิชาช่างยนต์ให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ซ่อมโทรทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมรถนจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมโทรทัศน์ที่จมน้ำ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ศูนย์ชุมชนบ้านมะม่วงขาว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ซ่อมและติดตั้งจานดาวเทียมให้ผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
นักเรียน นักศึกษากำลังซ่อมลำโพง
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
นักเรียน นักศึกษากำลังซ่อมพัดลม
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
นักเรียน นักศึกษากำลังซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
นักเรียน นักศึกษากำลังซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
แจกจุลินทรีย์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ซ้อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ซ้อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ซ้อมจักรยายนต์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ตรวจเช็ค รถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ศูนย์ซ่อมสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภับช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ศูนย์ซ่อมสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภับช่างยนต์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ศูนย์ซ่อมสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภับช่างอิเล็กทรอนิก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
ซ่อมเครื่องซักผ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ซ่อมตู้เย็น
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ซ่อมระบบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เช็คระบบไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติงานซ่อมช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปฏิบัติงานซ่อมช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปฏิบัติงานซ่อมช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ปฏิบัติงานซ่อมช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ซ่อม มอเตอร์​ไซด์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
นักเรียน นักศึกษา ให้บริการซ่อมรถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นักเรียน นักศึกษา ให้บริการซ่อมรถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ร่วมถ่ายภาพการบริการซ่อมบำรุงรถจักรยาน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
บรรยากาศการให้บริการศูนย์ซ่อมแกประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
บรรยากาศการให้บริการศูนย์ซ่อมแกประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
บรรยากาศการให้บริการ ณ ที่ทำการชุมชนบูรพา
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
บรรยากาศการให้บริการ ณ ที่ทำการชุมชนเกคุแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด