ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริการสร้างและพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริการสร้างและพัฒนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
บริการซ่อมยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ป้าย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
ป้ายประชาสัมพนธ์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์การรับบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ป้ายโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ประกาศเสียงตามสาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ป้ายประสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประชาสัมพันธ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ประชาสัมพันธ์โครงการ Fix It Center
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ภาพศูนย์1
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ผู้ปฎิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
บริเวณหน้าหมู่บ้านเบญจรงค์
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
ป้ายการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
จุดศุนย์รวมปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ป้ายภายในศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
แผนกอิเล็คโทรนิค
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ Fix it center
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก"
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมเหลือผู้ประภัยพายุ ปาบึก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ป้าย
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ป้ายประชาสัมพันธ์​
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน