ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลงทะเบียนรับซ่อมจากประชาชนที่มารับบริการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ลงทะเบียน/บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
บันทึกการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รับลงทะเบียนผู้รับบริการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
รับลงทะเบียนให้กับผู้มาใช้บริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
รับลงทะเบียนบันทึกข้อมูล
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
รับลงทะเบียน บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รับลงทะเบียน บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รับลงทะเบียน บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ลงทะเบียนรับบริการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ฝ่ายรับลงทะเบียน ผู้ที่มารับบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ืดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคตาก
นักเรียนแผนกวิชาการบัญชีรับลงทะเบียนภารกิจซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ลงทะเบียน ในแต่ละภารกิจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประชาชนลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
บันทึกข้อมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
คณะกรรมปฏิบัติงานฝ่ายรับลงทะเบียนผู้มารับบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
จุดลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ศูนย์ชุมชนบ้านมะม่วงขาว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช