ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
งานบริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วัสดุงานบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
จัดเตรียมสถานที่พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ลงนามความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ผู้มารับบริการซ่อม สร้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
บริการรับ-ส่งผู้รับบริการซ่อมสูงอายุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ส่งมอบเครื่องให้กับผู้รับบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ทำความสะอาดห้องประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นักเรียนจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อเตรียมงานพิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เตรียมสถานที่ในพิธีเปิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ฝึกอบรมยกระดับช่างชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายสวัสดิการดูแลในเรื่องของอาหารว่างและน้ำดื่ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นักเรียนนักศึกษาช่วยกันจัดสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เตรียมสถานที่ในการจัดเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เตรียมสถานที่ในการจัดเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ภาพรวม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ภาพสถานที่ตั้งศูนย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพสถานที่ตั้งศูนย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ซ่อมเสร็จมอบเลื่อยยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ช่างชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นักเรียนผู้ช่วยวิทยากรอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กิจกรรมลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับอบต.วัดจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมบันทึกภาพกับคณะกรรมการดำเนินงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
บริการซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ซ่อมเครื่องเล่นซีดี
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ส่งมอบมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ซ่อมมุ้งลวด
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ซ่อมหม้อสุกี้
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ซ่อมทีวี
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ซ่อมเครื่องตัดหญ้า
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายอำเภอท่าม่วง ร่วมพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดศูนย์ และคณะผู้บริหาร อศจ. กาญจนบุรี เข้าร่วม
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชม
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และกรรมการผู้จัดการ บ. โล้วเฮงหมงเข้าเยี่มชมศูนย์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม (Build)
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย-พายุปาบึก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย-พายุปาบึก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย-พายุปาบึก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย-พายุปาบึก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
คณะดำเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
นำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงประชาชนในพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
นำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงประชาชนในพิธีเปิดศูนย์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
พิธีปิดโครงการ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix It Center Thailand 4.0 ) วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พิธีปิดโครงการ การมอบเกียรติบัตรแด่ช่างชุมชน และครู-นักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบติงาน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พิธีปิดโครงการ มอบเกียรติบัตรแด่ช่างชุมชน และครู-นักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบติงาน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รับลงทะเบียน ซ่อมไฟฟ้า และชอมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ทีมคณะงานประจำศูนย์ อบต.สวนพริก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
รับลงทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
มอบของที่ระลึก
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
มอบของที่ระลึก
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นายวินัย ดินแดง ปลัดอาวุโส อำเภออ่าวลึก
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
การรับลงทะเบียนช๋อม
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
ทีมงานซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ส่งมอบสินค้าหลังจากที่ซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
มอบของที่ซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
มอบของที่ซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ทีมลงทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
รูปพิธีเปิดร่วมกับนายกเทศบาลบ้านนา
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
บริการตัดผมฟรี
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ช่างชุมชน ฝึกประสบการณ์ บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ช่างชุมชน ฝึกประสบการณ์ บริการซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ให้บรริการซ่อม สร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ยกระดับช่างชุมชน ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่้น พัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตรวจเเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ประชาชนนำอุปกรณ์เครื่องมือเข้ารับบริการจำนวนมาก
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการออกให้บริการประชาชน
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
การอบรมสร้าง ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การอบรมสร้าง ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การทำอาหารโค TMR
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
การทำหยวกกล้วยหมักอาหารไก่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ศูนย์บริการ อบต.หนองกุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
จัดเตรียมสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ประสานงาน
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
จัดเตรียมสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
จัดเตรียมสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
ศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
การลงนามความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
พิธีลงนามความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
เครื่องใช้ไฟ้ฟ้าชำรุด
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ภาพหลังอบรม
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ร่วมถ่ายภาพรวม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ท่านผู้อำนวยการมอบเครื่องนวดแป้งให้กับวิยากร (TOP up)
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
นายอำเภอมอบเกียรติบัตรให้ช่างชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
นายอำเภอมอบเกียรติบัตรให้หัวหน้าศูนย์ซ่อม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
นายอำเภอมอบเกียรติบัตรให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
นายอำเภอมอบเกียรติบัตรให้นายกเทศบาลตำบลหนองเสือ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
คณะครูถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
วิทยาลัย
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
พิธีเปิด
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ภาพการตรวจซ่อมไฟฟ้าภายในโรงเรียน หลอดไฟ สวิทย์ ปลั๊ก พัดลม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
บรรยากาศนักเรียนนำรถจักรยานมาซ่อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ภาพการมอบรถจักรยานให้กับน้องๆ นักเรียนเมื่อซ่อมเสร็จ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
การซ่อมรถจักรยาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
การซ่อมรถจักรยานยนต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เอกสารลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
เอกสารลงทะเบียน
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
คูปองรายวิชาที่ออกหน่วยบริการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
กิจกรรมสอน 108 อาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ดำเนินการติดต่อประสานงานกับนายอำเภอโคกสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
อื่นๆ4
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
อื่นๆ3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
อื่นๆ3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
อื่นๆ2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
อื่นๆ1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รวมกิจกรรมฯ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
รวมกิจกรรมฯ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
รวมกิจกรรมฯ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
สร้างห้องตัดผม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สอนปักสะดึงอักษร
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ภาพรวมการให้บริการประชาชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
เครื่องมือ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ป้ายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ไหว้พระ ก่อนปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บ้านบึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนมาซ่อม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูและนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ส่งมอบเครื่องวิดน้ำให้กับประชาชนที่นำสิ่งของมาใช้บริการ
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปลาบึก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
ภาพผู้เข้ารับการอบรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าบุญมี
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
บริเวณด้านหน้าศูนย์ อบต.สวนหลวง
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
เตรียมจัดส่งข้างกล่องไปยังศูนย์อบยพฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เตรียมจัดส่งข้างกล่องไปยังศูนย์อบยพฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ครู นักเรียน นักศึกษา ช่วยแพคอาหารกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
บรรจุข้าวกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ประกอบอาหารกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เตรียมทำอาหารกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เตรียมทำอาหารกล่อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สถานที่ช่วยเหลือ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
จุดรับลงทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด