แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/รายการ สร้าง/หลักสูตร พัฒนา/หลักสูตร
1
2,073 1,882 137 172 23 2,526 6 1
2,073 1,882 137 172 23 2,526 6 1
จำนวน 1 ศูนย์บริการ