แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/รายการ สร้าง/หลักสูตร พัฒนา/หลักสูตร
1
5,018 72,536 4,538 7,912 1,068 77,169 678 383
5,018 72,536 4,538 7,912 1,068 77,169 678 383
จำนวน 1 ศูนย์บริการ