แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/รายการ สร้าง/หลักสูตร พัฒนา/หลักสูตร
1
3,851 33,700 1,897 3,829 467 36,509 339 176
3,851 33,700 1,897 3,829 467 36,509 339 176
จำนวน 1 ศูนย์บริการ