สถานศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อย

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด เว็บไซต์ สถานะ ชื่อสมาชิก
1
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
กรุงเทพมหานคร www.goldsmith.ac.th success นายบุญยืน ปินตาคำ
2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรุงเทพมหานคร http://www.swbvc.ac.th success กัญริกา กาบแก้ว
3
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรุงเทพมหานคร www.dstc.ac.th success นายวีระชาติ กุลสิทธิ์
4
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรุงเทพมหานคร www.knice.net success นายพัฒนา ใจกล้า
5
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
กรุงเทพมหานคร http://www.spy.ac.th success โกวิทย์ ส่องสี
6
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร www.artsbkk.ac.th success พัชรา อ่อนเมือง
7
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กรุงเทพมหานคร www.bpc.ac.th success นานสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์
8
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร http://www.bncc.ac.th/ success รจนา พูลป้อม
9
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร www.minburi.ac.th success นางอโนมา ตำลิ่ม
10
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรุงเทพมหานคร http://www.ktcm.ac.th success นางสาวอัญชนา มานะบุตร
11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรุงเทพมหานคร www.thonburi.ac.th success นายบรรพต ฉั่วตระกูล
12
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
กรุงเทพมหานคร http://www.tpc.ac.th success สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
13
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรุงเทพมหานคร http://www.panitthon.ac.th success นางสาวสายนภา รามพงษ์
14
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรุงเทพมหานคร www.chetupon.ac.th success นางวัฒนาภรณ์ ธรรมบัวชา
15
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
กรุงเทพมหานคร http://www.nlpoly.com/Home.html success นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา
16
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร http://www.nwm.ac.th success วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
17
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรุงเทพมหานคร http://Eamlaor.moe.go.th success นายฤทธิไกร แก้วพิชัย
18
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร www.technicdon.ac.th success นายอัฏฐวัฒน์ กฤตยาเจริญพงศ์
19
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรุงเทพมหานคร http://km.intrachai.ac.th/km/?usid=20130007&langua success นายนิเลาะ หะยีสะแม
20
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร http:bcbat.ac.th success นางสาวสถาพร มีอุดหนุน
21
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร http://www.rajasit.ac.th success น.ส.ศศิธร สาหร่ายทอง
22
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th success นายชาตรี สรงประเสริฐ
23
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สมุทรปราการ http://www.spkpoly.ac.th success นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
24
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สมุทรปราการ http://www.kat.ac.th success นายนที พุ่มจำปา
25
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ http://www.prasamutjd.ac.th/ success ธวัชชัย หงษ์อ่อนสา
จำนวน 427 สถานศึกษา : 18 Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next>>